О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Свищов, 20.04.2010г.

 

Свищовският районен съд, в закрито съдебно заседание на 20.04.2010 год. в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ЧНД № 134, по описа на съда за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 243 ал. 4 от НПК.

Образувано е по жалба на Б.Л. С. против постановление от 11.03.2010г. на прокурор при Районна прокуратура П., с което на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 249/2009г. по описа на РУ на МВР град П., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 286, ал. 1 НК.

Съдът намира депозираната жалба за процесуално недопустима, тъй като изхожда от лице, което е извън лицата посочените в разпоредбата на чл. 243, ал. 3 НПК, които имат право да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство. Жалбоподателят, няма нито качеството обвиняем по смисъла на чл. 54, вр. чл. 219 и сл. НПК, нито качеството на пострадал от престъпление по чл. 286, ал. 1 НК, по смисъла на чл. 74, ал. 1 НПК, поради и което за същият не е налице правен интерес от обжалване на постановлението за прекратяване на наказателното производство и подадената от него жалба е процесуално недопустима.

Обществените отношения, които са обект на наказателноправна защита за съответния вид престъпление, определят и кръга от лица, които имат качеството на пострадал в наказателния процес и съответно са легитимирани да бъдат конституирани като частни обвинители и/или граждански ищци в съдебното производство по него. Престъплението по чл. 286, ал. 1 НК е в раздел ІІІ „Престъпления против правосъдието” и обект на наказателноправна защита по този раздел на Наказателния кодекс са обществените отношения, свързани с правилното насочване и провеждане на наказателния процес, разкриване на обективната истина и изпълнение на присъдите и решенията, постановени от съдилищата (Тълкувателно решение № 29/1988г., постановено по н.д. № 8/88г. на ОСНК). С оглед обекта на защита на престъпленията против правосъдието, пострадал от престъплението по чл. 286, ал. 1 НК, не може да бъде физическо лице, тъй като разпоредбата на чл. 74, ал. 1 НПК изисква за придобиване на качеството пострадал, вредите да са от престъплението, а не от деянието в широк смисъл, поради и което, с оглед конкретното престъпление, обективно не може да има лице, претърпяло вреди, защото това посегателство засяга дейността на правоохранителните органи, но не и индивидуална правна сфера.

В подкрепа на този извод е и обстоятелството, че в особената част на наказателния кодекс е предвиден самостоятелен състав на престъпление, защитаващ личността на гражданите, тяхното обществено име и положение, какъвто именно е съставът на чл. 147 и чл. 148 НК, което е деяние от частен характер и се преследва по тъжба на пострадалия. Защитеното благо е един от разграничителните критерий между клеветата и набедяването, именно защото с чл. 147 и чл. 148 НК се защитава личността на гражданите, тяхното обществено име и положение, а с чл. 286 НК се защитава правосъдието и редът на управление изобщо.

Доколкото по делото липсва лице, което да има качеството на обвиняем, съгласно чл. 54, вр. чл. 219 и сл. НПК, то препис от настоящото определение, следва да бъде изпратен само на жалбоподателя и на Районна прокуратура П..

 

По изложените мотиви, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.С., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес ***, против постановление от 11.03.2010 г. на Районна прокуратура П. по ДП № 249/2009г. по описа на РУ на МВР - П. (прокурорска преписка № 958/2008 г. по описа на РП - П., за прекратяване на наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 286, ал. 1 от НК и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. н. д. № 134/2010 г. по описа на Свищовски районен съд.

Определението подлежи на обжалване или протест пред Великотърновския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: